Het Centrale Administratie Kantoor (CAK) is belast met de uitvoering van de regeling financiëring zorg voor  onverzekerbare vreemdelingen. Het  is  verantwoordelijk  voor de verstrekking van bijdragen aan zorgverleners, die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch  noodzakelijke zorg aan uitgeprocedeerde asielzoekers en onverzekerbare vreemdelingen. Alleen  behandelingen die  opgenomen zijn  in het basispakket worden deels  vergoed. Voor  meer  informatie over de uivoering van de regeling vindt u hier

Huisarts: De Stichting GIL heeft een document  samengesteld waarin  handige tips  zijn opgenomen, die  u  als  huisarts  kunnen helpen  bij de zorgverlening  aan  onverzekerbare vreemdelingen: Huisarts en onverzekerbare  vreemdeling.pdf

Apotheek:  In  Leiden en omgeving heeft  de Centraal Apotheek  een  contract  met  het  CAK. Dit  betekent dat  onverzekerbare  vreemdelingen  hier  hun voorgeschreven   medicatie  kunnen verkrijgen en daar geholpen worden met de vergoeding van de kosten.  Er geldt een  verplichte  eigen bijdrage van  € 5,-  per  receptregel.  De Stichting  GIL  is  in overleg  met een regionaal  fonds om te zoeken  naar  een oplossing voor deze eigen  bijdrage,  omdat we  vinden dat  die een onnodige  financiële drempel opwerpt.

Fysiotherapie:  Voor  vergoeding van fysiotherapeutische zorg zie: Fysiotherapie en onverzekerbare vreemdeling.pdf

Specialistische zorg: Zowel het Alrijne Ziekenhuis als  het  LUMC  zijn gecontracteerd als  ziekenhuizen in de Leidse regio, waar onverzekerbare vreemdelingen  naar  kunnen worden verwezen. Heeft  uw  ziekenhuis  geen  contract  met  het  CAK,  dan kan  het ziekenhuis alleen een  bridjrage  krijgen voor verleende spoedeisende  hulp. De vergoeding van het CAK  bedraagt  80%  van de oninbare  vordering. Als de zorg  zwangerschap en  bevalling  betreft, is de vergoeding 100%.

Tandartszorg:  De zorg  die  door  tandartsen wordt geleverd aan  onverzekerbare vreemdelingen  die  jonger  zijn dan 18  jaar, wordt voor  80%  vergoed. Voor  onverzekerbare  vreemdelingen  die  ouder  zijn dan 18 jaar  zijn er  beperkte vergoedingsmnogelijkheden: kaakchirurgie, volledig  uitneeembare prothetische  voorzieningen en bijzondere  tadheelkunde (ontwikkelingsstoornissen , traumatische defecten , oncologie). De  Stichting  GIL  voorziet  in tandheelkundige  hulp voor  mensen zonder een geldige  verblijfsvergunning door de heer L.P.W.  van Broeckhuysen, tandarts. Voor  nadere  informatie  zie:  Tandarts GIL.pdf.  Tandarts Broeckhuysen werkt volgens een  rooster.

Verloskundige en kraamhulp: Alle zorg die samenhangt  met  zwangerschap en bevalling wordt voor  100%  vergoed. Voor  verdere  informatie zie: Verloskundige en onverzekerbare vreemdeling.pdf.

WLZ-en GGZ instellingen:  Voor  kosten  van zorg aan onverzekerbare vreemdelingen, die zij opgenomen in een WLZ- of GGZ-instelling voorziet de wet ook  in een vergoeding. Op  het  moment dat  in een  dergelijke instelling  voor  het  eerst een onverzekerbare vreemdeling  wordt  opgenomen, dient de instelling  in contact te treden  met  het CAK.

Leveranciers van hulpmiddelen:  Gecontracteerde  leveranciers  va hulpmiddelen kunnen een  beroep doen op de regeling  onverzekerbare  vreemdelingen. Neem daarvoor  contact op  met  het CAK.

.