top of page

Gezondheidszorg
voor iedereen

Alle informatie voor het verlenen van zorg aan ongedocumenteerden

Fysiotherapie

Er is veel informatie op diverse websites, maar hoe hanteer je die informatie ?
 

Inleiding
De behandeling van de fysiotherapeut valt niet onder het basis pakket van de Zorgverzekeringswet.
In een bijzondere gevallen kan een beroep worden gedaan aan de vergodingsregeling via
het Centraal Administatie Kantoor (CAK).


Bij de assistente aan de balie of door de telefoon
Een onverzekerbare vreemdeling heeft geen BSN nummer, maar moet toch een afspraak kunnen
maken!
Nogal eens is er geen vaste verblijfsplaats, dus geen vast adres, of een verkeerd adres....maak toch een afspraak! Een mobiele telefoon heeft vrijwel iedereen en vaak ook een postadres.
Vaak spreekt de patiënt helemaal geen of slecht Nederlands, overweeg om een tolk te bestellen.

Artikel 122a ZVW omschrijft medisch noodzakelijke zorg als alle zorg bedoeld in artikel 11 ZVW. Voor fysiotherapie is dat verbijzonderd in artikel 2.6, tweede en derde lid, van het Besluit zorgverzekering.
Deze bepalingen luiden als volgt: 2. Fysiotherapie of oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten
en oefentherapeuten die plegen te bieden ter behandeling van de in bijlage 1 aangegeven aandoeningen, voor zover de daarbij aangegeven termijn niet is overschreden. Deze zorg omvat voor de verzekerden van achttien jaar en ouder niet de eerste twintig behandelingen.
3. Voor verzekerden jonger dan achttien jaar bestaat fysiotherapie en oefentherapie in andere gevallen dan het tweede lid tevens uit ten hoogste negen behandelingen van dezelfde aandoening per jaar, bij ontoereikend resultaat te verlengen met ten hoogste negen behandelingen.
Voor onverzekerbare vreemdelingen van achttien jaar en ouder gelden dus de volgende beperkingen: 1. Het moet gaan om een aandoening genoemd in bijlage 1. (Deze bijlage wordt ook wel de 'chronische lijst' genoemd en ook de 'lijst-Borst' komen we nog steeds tegen).

2. Er is geen vergoeding mogelijk voor de eerste twintig behandelingen. Voor onverzekerbare vreemdelingen jonger dan achttien jaar geldt het volgende:

A. Als de aandoening niet op bijlage 1 vermeld staat is de vergoeding beperkt tot 9 + 9 behandelingen.

B. Als de aandoening wel op bijlage 1 vermeld staat is het aantal behandelingen niet begrenst.
Fysiotherapeuten ontvangen een vergoeding van 80% van de gederfde inkomsten, indien er sprake is van
een (gedeeltelijk) onbetaalde rekening en de kosten niet door of namens de patiënt kunnen worden
betaald. De vergoeding voor oninbare kosten voor zorg bij problemen t.g.v. de zwangerschap bedraagt 100%.

De factuur
Uw factuur, zoals opgesteld voor een NONI/passant verzendt u naar het CAK met daarbij het ingevulde anvraagformulier. Klik hier om het formulier te downloaden

Er wordt van u verlangd om de patiënt te vragen of hij/zij (een deel) zelf kan betalen, de praktijk leert dat dit zelden het geval is. U moet een verklaring ondertekenen, waarin staat :
In een persoonlijk gesprek met de vreemdeling is, naar beste weten, het volgende vastgesteld:

  1. het betreft een vreemdeling als bedoeld in artikel 122a van de zorgverzekeringswet;

  2. de vreemdeling heeft niet de mogelijkheid om zich voor de kosten van de zorg te verzekeren;

  3. de kosten van de verleende zorg kunnen niet (volledig) op de vreemdeling verhaald worden.

 

Dat iemand geen geldige documenten heeft is niet mogelijk om vast te stellen, het is een kwestie van vertrouwen. Evenmin is het voor de person in kwestie makkelijk om te zeggen dat hij/zij niets kan betalen. Schaamte en angst zijn de oorzaak van belangrijke patiëntdelay bij deze categorie patiënten.De vreemdelingen zonder verblijfsvergunning mag bij wet geen zorgverzekering afsluiten. Het is deze mensen ook bij wet verboden om arbeid te verrichten, om te voorzien in een eigen inkomen. Er is eigenlijk altijd sprake van geldzorgen.

 

Extra mogelijkheden om de hulpverlening te faciliteren
SUN Stichting Urgente Noden
Op SUN Leiden is een beroep te doen door hulpverleners die mensen helpen, en waar met een financiële bijdrage deze begeleiding als een opstap uit de problemen leidt. Het kan nodig zijn voor een bril, rolstoel, etc., soms de fysiotherapeut of tandarts. Iedere aanvraag wordt bekeken aan de hand van de
gegeven informatie, aangeleverd door u als huisarts.


Uw aanvraagformulier kunt u downloaden op de website.
Zie voor nadere informatie : www.sunleiden.nl

 

Tolkentelefoon
U belt 088- 2555222 24 uur per dag, 7 dagen per week.

bottom of page