top of page

Gezondheidszorg
voor iedereen

Alle informatie bij het verlenen van zorg aan onverzekerden

Huisartsen

De praktijk van huisarts en onverzekerbare vreemdeling
Er is veel informatie op diverse websites, maar hoe hanteer je die informatie ?

 

Inleiding
De artseneed brengt met zich mee dat elke hulpvraag serieus genomen moet worden. In de grondwet staat dat ieder mens die zich bevindt op Nederlands grondgebied recht op medische hulp heeft. Je handelt in feite niet anders dan bij elke andere ‘noni’ (passant); de logé van jouw patiënt, of een toerist.


Bij de assistente aan de balie of door de telefoon
Een onverzekerbare vreemdeling heeft geen BSN... en wil toch een afspraak te maken!
Nogal eens is er geen vaste verblijfsplaats, dus geen vast adres, of een verkeerd adres....maak toch een afspraak. Een mobiele telefoon heeft vrijwel iedereen, soms ook een postadres.
Vaak spreekt de patiënt helemaal geen of slecht Nederlands, overweeg om een tolk te bestellen

In de spreekkamer
Elke 1e hulpvraag waarmee de patiënt bij een  huisarts komt, is medisch noodzakelijk. Alles wat onder de basisverzekering valt wordt gedefinieerd als ‘medisch noodzakelijk’. Dus daarover is nooit enige discussie nodig. (uitzondering IVF en gendertherapie)


Opvragen van het medisch dossier
Menig persoon heeft eerder medische hulp gekregen. In elk AZC (asielzoekers centrum) en detentiecentrum worden de dossiers gearchiveerd en kunnen opgevraagd worden.
Op de website van het GZA (gezondheidscentrum asielzoekers) staat de benodigde informatie. Zij versturen een dossier via uw Zorgmail-adres. Als u dit niet
gebruikt, ontvangt u het dossier via een beveiligde e-mail.

 

Mensen die in een PI (gevangenis, in detentie) woonden:
Het medisch dossier is op te vragen bij de betreffende locatie. Klik hier om een locatie te zoeken >

Verwijzen naar andere hulpverlening
Noteer naast de medische gegevens in uw verwijsbrief (of in uw elctronsiche verwijzing ) dat  uw patënt een onverzekerbare  vreemdeling is en dat medische noodzakelijke zorg door  het  CAK deels wordt vergoed. Als de de persoon is niet financieel draagkrachtig is, kan de specialist een declaratie hiertoe indienen  bij het  CAK.  U kunt de patiënt eventueel een declaratie formulier voor de specilaist meegeven.

Het is niet noodzakelijk om volledige NAW gegevens te
verstrekken, initialen, jaar van geboorte, land van herkomst en geslacht mag voldoende zijn.

  • Naar de apotheek: geef aan patiënt het adres van de gecontracteerde apotheek, (in Leiden: apotheek Centraal, Breestraat 74, (tel 071- 512 0552)

  • Naar het laboratorium: daar is het niet altijd bekend dat ongedocumenteerden in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte kosten door het CAK, dus een notitie op het formulier kan helpen, bijv: “factuur. Zenden naar CAK”.

  • Naar het ziekenhuis, soms is er een interne procedure ivm de administratie. In deze regio zijn Alrijne Ziekenhuis en het LUMC gecontracteerd voor planbare zorg voor ongedocumenteerden.
    Acute zorg kan ik elk ziekenhuis gegeven worden, en wordt vergoed door het CAK

  • Elke GGZ instelling kan de kosten van behandeling van een onverzekerbare vreemdeling declareren bij het CAK

  • Een ambulance kan, indien nodig, besteld worden, ook zij kunnen de kosten declareren bij het CAK

De factuur
Uw factuur, zoals opgesteld voor een NONI/passant verzendt u naar het CAK met daarbij het ingevulde anvraagformulier. Klik hier om het formulier te downloaden

Er wordt van u verlangd om de patiënt te vragen of hij/zij (een deel) zelf kan betalen, de praktijk leert dat dit zelden het geval is. U moet een verklaring ondertekenen, waarin staat :
In een persoonlijk gesprek met de vreemdeling is, naar beste weten, het volgende vastgesteld:

  1. het betreft een vreemdeling als bedoeld in artikel 122a van de zorgverzekeringswet;

  2. de vreemdeling heeft niet de mogelijkheid om zich voor de kosten van de zorg te verzekeren;

  3. de kosten van de verleende zorg kunnen niet (volledig) op de vreemdeling verhaald worden.

 

Dat iemand geen geldige documenten heeft is niet mogelijk om vast te stellen, het is een kwestie van vertrouwen. Evenmin is het voor de person in kwestie makkelijk om te zeggen dat hij/zij niets kan betalen. Schaamte en angst zijn de oorzaak van belangrijke patiënt
delay bij deze categorie patiënten.
De vreemdelingen zonder verblijfsvergunning mag bij wet geen zorgverzekering afsluiten. Het is deze mensen ook bij wet verboden om arbeid te verrichten, om te voorzien in een eigen inkomen. Er is eigenlijk altijd sprake van geldzorgen.

 

Extra mogelijkheden om de hulpverlening te faciliteren
SUN Stichting Urgente Noden
Op SUN Leiden is een beroep te doen door hulpverleners die
mensen helpen, en waar met een financiële bijdrage deze
begeleiding als een opstap uit de problemen leidt. Het kan nodig zijn voor een bril, rolstoel, etc., soms de fysiotherapeut of tandarts. Iedere aanvraag wordt bekeken aan de hand van de gegeven informatie, aangeleverd door u als huisarts.
Uw aanvraagformulier kunt u downloaden op de website.
Klik hier voor de website

 

Tolkentelefoon
Vanaf 1 januari 2015 voert Concorde de tolkendiensten uit voor asielzoekers en ook deze doelgroep. Het wordt niet vergoed. Concorde (www.concorde.nl) is te bereiken via telefoonnummer 020-8202892

bottom of page