top of page

Gezondheidszorg
voor iedereen

Alle informatie bij het verlenen van zorg aan onverzekerden

Tandartsen


Er is veel informa.e op diverse websites, maar hoe hanteer je die informatie ?
 

Inleiding
De beroepseed brengt met zich mee dat elke hulpvraag serieus genomen moet worden. In de grondwet staat dat ieder mens die zich bevindt op Nederlands grondgebied recht op medische hulp heeft. Je handelt niet anders dan bij elke andere passant; een logé van jouw patiënt, of een toerist.


Bij de assistente aan de balie of door de telefoon
Een onverzekerbare vreemdeling heeft geen BSN ...en wil toch een afspraak maken!
Nogal eens is er geen vaste verblijfsplaats, dus geen vast adres, of een verkeerd adres....maak toch vderzoekt de patiënt om een afspraak. Een mobiele telefoon heeft vrijwel iedereen en ook vaak een postadres.

Vaak spreekt de patiënt helemaal geen of slecht Nederlands, overweeg om een tolk te bestellen.


In de spreekkamer
De betaalregeling van het  CAK is gebaseerdop de zorgverzekeringswet: alleen datgene  wat onder de basisverzekering valt wordt gedefinieerd als ‘medisch noodzakelijk’ en komt voor vergoeding in aanmerking.

 

Voor de tandarts betekent dit echter dat er alleen een bijdrage van het CAK verkregen kan worden voor:

  • Patënten jonger dan 18

  • Volledig uitneembare prothesen

  • Bijzonder tandheelkunde (tumoren et.)

 

Verwijzen naar andere hulpverlening, bv kaakchirurg.
Noteer in de verwijsbrief (of op recept) uw oordeel over de 3 criteria die het CAK hanteert om voor vergoeding in aanmerking te komen.

  • Naar de apotheek, geef adres van de gecontracteerde apotheek, (in Leiden: Apotheek Centraal , Breestraat 74, tel 071-512 0552)

  • Naar het ziekenhuis. In deze regio zijn het Alrijne Ziekenhuis en  het  LUMC gecontracteerd voor planbare zorg voor de doelgroep. Acute zorg kan ik elk ziekenhuis gegeven (en betaald) worden

De factuur
Uw factuur, zoals opgesteld voor een NONI/passant verzendt u naar het CAK met daarbij het ingevulde aanvraagformulier.

Klik hier om te downloaden van de website.

Er wordt van u verlangd om de patiënt te vragen of hij/zij (een deel) zelf kan betalen, de praktijk leert dat dit zelden het geval is. U moet een verklaring ondertekenen, waarin staat :
In een persoonlijk gesprek met de vreemdeling is, naar beste weten, het volgende vastgesteld:
1. het betre: een vreemdeling als bedoeld in ar:kel 122a van de
zorgverzekeringswet;
2. de vreemdeling hee: niet de mogelijkheid om zich voor de kosten van de zorg te verzekeren;
3. de kosten van de verleende zorg kunnen niet (volledig) op de vreemdeling verhaald worden.


Dat iemand geen geldige documenten heeft is niet mogelijk om vast te stellen, het is een kwestie van vertrouwen. Evenmin is het voor de persoon in kwestie makkelijk om te zeggen dat hij/zij niets kan betalen, schaamte en angst zijn de oorzaak van belangrijke patiënt delay bij deze categorie patiënten.
De vreemdelingen zonder verblijfsvergunning mag bij wet geen zorgverzekering afsluiten. Het is deze mensen ook bij wet verboden om arbeid te verrichten, om te voorzien in een eigen inkomen. Er is eigenlijk altijd sprake van geldzorgen.


Extra mogelijkheden om de hulpverlening te faciliteren
Aanvraag vergoeding bij SUN, Stichting Urgente Noden
Op SUN Leiden is een beroep te doen door hulpverleners die mensen helpen, en waar met een financiële bijdrage deze begeleiding als een opstap uit de problemen leidt. Het kan nodig zijn voor een bril, rolstoel, etc., soms de fysiotherapeut of tandarts. Iedere aanvraag wordt bekeken aan de hand van de
gegeven informa.e, aangeleverd door u als behandelaar.
Uw aanvraagformulier kunt u downloaden op de website. Zie voor nadere informa.e : www.sunleiden.nl

 

Tandarts
Dhr. L.P.W. van Broeckhuysen, tandarts, verleent tandheel-kundige hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning.
Hij is werkzaam in de praktijk van zijn collega Groeneveld in de
tandartsenpraktijk Leidse Hout

 

Tolkentelefoon
U belt 088- 2555222 24 uur per dag, 7 dagen per week

bottom of page